Stránky zdarma, web rychle, www stránky snadno

Všeobecné podmínky

1. Úvod

1.1. Provozovatelem služby je People For Net a.s., registrována v Obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl B vložka 13907se sídlem Tiskařská 257/10 Praha 10 Malešice, 108 00 (dále jen "provozovatel").

1.2. Uživatelem se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s provozovatelem smlouvu prostřednictvím registrace v souladu s těmito podmínkami (dále jen "Uživatel").

2. Služba

2.1. Provozovatel poskytuje soubor služeb a dílčích plnění za účelem vytvoření a správy webových stránek uživatele v rámci sítě internet. Tyto služby jsou uživatelům dostupné na internetové adrese www.svet-stranek.cz. Stránky uživatelů jsou provozovány na doménách třetího řádu nebo na doménách druhého řádu uživatelů (dále jen "Služba").

2.2. Předmětem smlouvy je závazek provozovatele zajistit provoz nabízené služby uživateli a závazek uživatele využívat tuto službu v rámci platných zákonů.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba se může stát uživatelem služby vytváření webových stránek

3.2. K uzavření smlouvy o poskytnutí služby mezi uživatelem a provozovatelem dojde na základě odeslání řádně vyplněného registračního formuláře, který je umístěn na stránce služby.

3.3. Uzavřením smlouvy o poskytnutí služby prostřednictvím sítě internet vyslovuje uživatel souhlas s přijetím těchto všeobecných podmínek ve stejném rozsahu, jako kdyby tyto podmínky byly podepsané ve formě smlouvy, a současně též souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jde-li o uživatele - fyzickou osobu. Všeobecné podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, které je veřejně přístupné na stránkách www.svet-stranek.cz

3.4. Smluvní vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") a navazujících předpisů.

3.5. Na uživatele, který je fyzickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, se vztahují ustanovení o spotřebitelských smlouvách podle § 1810 a násl. občanského zákoníku.

3.6. Odesláním registračního formuláře je uživateli zřízena služba, nastaveny webové stránky na vybrané doméně a umožněna administrace těchto stránek. O zřízení služby je uživatel informován prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři.

3.7. Uživatel je povinen postupovat dle instrukcí uvedených provozovatelem v potvrzovacím emailu a službu aktivovat. Dokud neproběhne aktivace služby, nejsou stránky veřejně dostupné, avšak je umožněna jejich správa a administrace.

3.9. K využití služby se musí uživatel zaregistrovat. Během registrace je uživatel vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Uživatel je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Uživatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Uživatel je povinen bez zbytečného odkladu provozovatele informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití účtu uživatele, je provozovatel oprávněn účet uživatele zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Provozovatel neodpovídá uživateli za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

3.10. Provozovatel je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci uživatele, pokud se může odůvodněně domnívat, že uživatel porušuje tyto všeobecné podmínky, jiné vzájemné ujednání nebo zákon. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení všeobecných podmínek, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

4. Služba zdarma

4.1. Službu lze využívat neomezenou dobu zdarma

4.2. Na stránkách v programu Zdarma se mohou zobrazit reklamy na zboží a služby třetích stran poskytované těmito stranami či reklamními společnostmi, které jsou provozovatelem.

5. Doplňkové služby

5.1. Základní služba je omezena kapacitou vkládaných údajů, a to jak textů, tak i ostaních vkládaných materiálů, například obrázků.

5.2. Rozšíření kapacity je možné prostřednictvím platby pomocí PR SMS. Konkrétní způsoby rozšíření a ceny jsou uvedeny v administraci stránek po dosažení limitu kapacity. Nebo v nápovedě přímo na stárnkách www.svet-stranek.cz

6. Placená služba

6.1. Uživateli je umožněn provoz služby v placené verzi. Takto provozovaná služba pak umožňuje využít dalších doplňkových služeb, a to např.: provoz na vlastní doméně druhého řádu, vkládání HTML kódu, a další.

6.2. Ukončením služby ze strany provozovatele nevzniká uživateli nárok na vrácení platby.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má uživatel právo na odstranění vady, případně na přiměřenou slevu z ceny.

7.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má uživatel právo na odstranění vady, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od smlouvy.

8. Ukončení služby

8.1. Poté co uživatel kliknul na tlačítko "zrušit účet", dojde v administraci stránek neprodleně k deaktivování stránek a nejsou již veřejně dostupné. K ukončení služby dojde poté automaticky za 30 dnů. Poté již není možně se přihlásit ani do administrace.

8.2. Data získaná v souvislosti s poskytováním služby, jsou nadále uchována na zabezpečeném úložišti provozovatele, pro potřeby následného šetření, nebo požadavku ze strany PČR.

8.3. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služby za těchto podmínek:

 • stránky porušují platné zákony ČR nebo jsou v rozporu s dobrými mravy,
 • obsah stránek poškozuje dobré jméno provozovatele nebo osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli osobou ovládanou nebo osobou ovládající, anebo tvoří s provozovatelem koncern,
 • na stránkách se nachází jen odkaz na komerční služby, popřípadě link farma (stránka vytvořená za účelem odkazování na jiné stránky),
 • uživatel poruší tyto všeobecné podmínky,
 • uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit provozovatele nebo osoby, které jsou ve vztahu k provozovateli osobou ovládanou nebo osobou ovládající, anebo tvoří s provozovatelem koncern,
 • uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb provozovatele a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb,
 • v případech, kdy dojde k narušení či zneužití stránek uživatele takovým způsobem, že je již nelze nadále fakticky využívat (např. v případě přetrváváních hackerských útoků apod.),
 • stránky uživatele přímo šíří warez (tj. autorská díla, se kterými je nakládáno v rozporu s právem, zejména v rozporu s právem autorským) nebo na takové stránky odkazují.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Podmínky zpracování osobních údajů

9.1.1. Zpracování osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy.

9.1.2. Zpracování osobních údajů je ze strany provozovatele prováděno zabezpečeným způsobem automaticky i manuálně. Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů webových služeb společnosti jinak než k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Osobní data uživatele jsou zpracovávána pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a rovněž pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle ale po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi.

9.1.3. Osobní údaje poskytuje uživatel provozovateli dobrovolně. Vzhledem k tomu, že u některých služeb je ale pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů nutné, znamená odmítnutí souhlasu poskytnout potřebné osobní údaje nemožnost realizovat objednanou službu.

9.1.4. Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel bude osobní údaje získané v souladu s těmito podmínkami zpracovávat a využívat k marketingovým účelům, za účelem vytvoření databáze uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování cílových skupin uživatelů provozovaných internetových stránek, za účelem vyhodnocování návštěvnosti jednotlivých internetových stránek, za účelem vyhodnocování soutěží, zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů provozovatele anebo obchodních partnerů v databázi zařazeným osobám.

9.1.5. Provozovatel prohlašuje, že osobní údaje takto uživatelem poskytnuté budou zpracovávány pro potřeby provozovatele, nebudou zpřístupněny jakékoli další osobě s výjimkou obchodních partnerů provozovatele k tomu oprávněných a budou poskytnuty do zahraničí jen při zachování zákonných podmínek. Uživatel má právo k přístupu ke svým osobním údajům a má právo je doplňovat a měnit. V této souvislosti se může na provozovatele obrátit elektronickou poštou na adrese kontakt@svet-stranek.cz, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese http://www.svet-stranek.cz/kontakt/

9.2. V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tímto všechny uživatele webových služeb provozovatele, kteří poskytnou provozovateli své osobní údaje, provozovatel informuje o těchto jejich zákonných právech:

9.2.1. Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

9.2.2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel (zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.

9.2.3. Nevyhoví-li provozovatel uživateli jakožto subjektu údajů, má uživatel údajů právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

9.2.4. Předáním informace o své emailové adrese uděluje uživatel provozovateli souhlas k zasílání obchodních sdělení provozovatele elektronickými prostředky, není-li v podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak.

9.2.5. V případě porušení povinností provozovatele dle zákona č. 101/2000 Sb. má uživatel právo dle § 21 předmětného zákona zejména požadovat na provozovateli vysvětlení a požadovat, aby vzniklý protiprávní stav byl odstraněn.

9.3. Souhlas

9.3.1. Uživatel musí vždy udělit svobodný a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů provozovatelem se rozumí vyplnění souhlasu či jeho zaškrtnutí či jiné vyjádření v elektronickém formuláři - objednávce služeb na www.svet-stranek.cz anebo jiným výslovným a konkrétním způsobem v rámci komunikace uživatele s provozovatelem.

10. Ochrana práv duševního vlastnictví

10.1. Provozovatel je autorem šablony, softwaru a samotné služby, tj. dílčích tvůrčích činností, které jsou autorským dílem.

10.2. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • kopírovat, stahovat a šířit obsah provozovatele či jiných uživatelů bez jejich svolení;
 • zasahovat jiným uživatelům do užívání služby a jakýmkoli způsobem jim v užívání služby bránit;
 • zasahovat do bezpečnosti služby;
 • využívat služby pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat do systému služby viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity uživatele či pokoušet se proniknout na účet jiných uživatelů.

10.3. Provozovatel má právo odstraňovat domény spekulativního charakteru.

10.4. Uživatel se zavazuje uveřejňovat na svých stránkách pouze obsah, který je v souladu se zákonem a nezasahuje do práv provozovatele nebo třetích osob.

11. Zneužití služby

11.1. Uživatel se zavazuje, že nebude službu zneužívat a že nebude v rámci užívání služby porušovat zákon a jiné obecně závazné právní předpisy, tyto všeobecné podmínky a zásady dobrých mravů a poctivé obchodní morálky. Za zneužití služby anebo porušení závazků stanovených v předchozí větě se považuje zejména:

 • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání
 • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného uživatele či provozovatele;
 • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
 • narušování možnosti užití služby jinému uživateli;
 • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
 • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s www.svet-stranek.cz;
 • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
 • úmyslné přetěžování serveru nebo jiné úmyslné zneužívání softwaru služby.

11.2. Provozovatel je oprávněn závadný obsah z internetových stránek odstranit a požadovat a vymáhat po uživateli, který zneužitím služby způsobil provozovateli škodu, uhrazení této škody v plné výši a nebo uplatňovat jiné další právní nároky. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená provozovateli. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatněním práva na náhradu škody a odstraněním závadného stavu, který zneužitím služby vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil provozovateli za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití služby uživatelem.

11.3. Provozovatel není odpovědný za obsah stránek uživatelů a neodpovídá za jakékoliv ujednání mezi uživatelem a jakoukoliv třetí osobou a to ani v souvislosti se službou, stejně tak provozovatel neodpovídá za porušení práva uživatelem či třetí osobou v souvislosti se službou. Zejména provozovatel neodpovídá a neručí za dodání, uhrazení, ztrátu či poškození výrobků, za poskytnutí služeb a záruk uživatelem, za úhradu ceny za poskytnuté zboží či služby ani za jiné podobné ujednání mezi uživatelem a třetí osobou.

11.4. Provozovatel dále nenese odpovědnost zejména za:

 • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek služby, odkazy na stránky třetích osob umístěné na internetových stránkách služby, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek služby;
 • obsah umístěný na internetové stránky služby bez jeho souhlasu a vědomí, jestliže pro provozovatele není technicky možné a únosné jeho užívání zabránit;
 • nekompatibilitu internetových stránek služby s koncovým zařízením, softwarem uživatele nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
 • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s internetovými stránkami služby.

12. Další ujednání

12.1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto podmínky. Změnu všeobecných podmínek je provozovatel povinen oznámit uživateli prostřednictvím e-mailu, který uvedl v registračním formuláři. Uživatel má právo tyto změny podmínek do 14 dnů odmítnout a odstoupit od smlouvy.

12.2. Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dosažitelnost poskytované služby. Přesto, s ohledem na technické aspekty služby, nemůže poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti služby. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit přístup ke službě na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.

12.3. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie. OK